Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° Poprzednie
° Tematycznie
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012r. strona główna 

2012r.
Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2020. 

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XV.88.2012...pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 07:29:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy. 

Tabele do Uchwały Nr XV/89/2012

 Uchwała nr XV.89.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 07:33:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Repki, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków. 
 Uchwała Nr XV.90.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 07:35:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane. 
 Uchwała Nr XV.91.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 07:40:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy
Repki do realizacji w latach 2012-2014, projektu
"Szkoła Rownych Szans - programy rozwojowe
szkół- IV edycja - bis" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.
- Wyrównywanie szans edukacyjnychuczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.  
 Uchwała Nr XV.92.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 07:46:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012r.w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 

Zał. 1

Zał. 2

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.1

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.2

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.3

 Uchwała Nr XVI-93-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 10:25:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XVI-94-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 10:53:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012 r. w sprawie nie wyodrębnienia w
budżecie Gminy Repki funduszu sołeckiego 
 Uchwała Nr XVI-95-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:31:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na zadania z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych realizowanych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim  
 Uchwała Nr XVI-96-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:34:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach  
 Uchwała Nr XVI-97-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:37:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Repkach  
 Uchwała Nr XVI-98-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:38:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23
marca 2012r w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w
2012 roku 
 Uchwała Nr XVI-99-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:40:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Repki z dnia
23 marca 2012r w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Repki  

Zał. 1

 Uchwała Nr XVI-100-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:42:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Repki z dnia
23 marca 2012r w sprawie wystąpienia Gminy Repki
ze Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna 
 Uchwała Nr XVI-101-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:45:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Repki z dnia
23 marca 2012r w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udziale
zamówień publicznych na zakup i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 
 Uchwała Nr XVI-102-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 11:48:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata
2012-2020. 

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XVII.103.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:56:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie.  

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

 Uchwała Nr XVII.104.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 07:32:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Repki. 
 Uchwała Nr XVII.105.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 07:41:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których wymiar ten nie został
określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.  
 Uchwała Nr XVII.106.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 07:46:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa sołectwa Kobylany Skorupki. 
 Uchwała Nr XVII.107.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 07:51:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie zatweirdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Repki wraz ze
sprawozdaniem z wykonywania budżetu za rok 2011 
 Uchwała Nr XVIII-108-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 13:36:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2011 
 Uchwała Nr XVIII-109-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 13:39:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 

Zał. 1

Zał. 2

a)Limity wydatków na przedsięwzięcia

c) Limity wydatków na przedsięwzięcia

2) Limity wydatków na przedsięwzięcia

 Uchwała Nr XVIII-110-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 13:41:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik 1

 Uchwała Nr XVIII-111-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 13:50:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów 
 Uchwała Nr XVIII-112-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 14:10:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Repki z dnia
6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/102/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca
2012r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na zakup i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 
 Uchwała Nr XVIII-113-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 14:15:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Wiesława Piekarta  
 Uchwała Nr XIX-114-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 09:19:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia na lata
2012-2014 projektu systemowego pt. "Będę
pracować - bo chcę i potrafię. Aktywizacja
kobiet z Gminy Repki - nieaktywnych zawodowo i
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałania 7.1.1 Rozwoj i upowszechnienie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. 
 Uchwała Nr XIX-115-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 09:24:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012 -
2020. 

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XIX-116-2012,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 09:36:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy. 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

 Uchwała Nr XIX-117-2012..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 09:40:16, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Gminy Repki z dnia 1
sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 

Zał. 1

Zał. 2

Wykaz przedsięwzięć 1

Wykaz przedsięwzięć 2

Wykaz przedsięwzięć 3

 Uchwała Nr XX-118-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 07:38:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Repki z dnia 1
sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

 Uchwała Nr XX-119-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 07:41:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Repki z dnia
24 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Repki do Programu Wieloletniego pn."
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap
II: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 
 Uchwała Nr XXI 120 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 08:47:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/121/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 

Uchwała Nr XXII/121/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:00:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2012-2020 

Uchwała Nr XXII/122/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:23:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego 
 Uchwała Nr XXII 123 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:25:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Wiesława Piekarta 
 Uchwała Nr XXII 124 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:28:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie podziału Gminy
Repki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu 
 Uchwała Nr XXII 125 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:30:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Repki z dnia
9 października 2012r. w sprawie wniesienia
wodociągu do Związku Komunalnego "Paprotnia" i
przekazanie go do eksploatacji oraz zmiany
załącznika do uchwały Nr IV/21/94 Rady Gminy
Repki z dnia 24 października 1994r. w sprawie
przystąpienia do Związku Komunalnego "Paprotnia" 
 Uchwała Nr XXII 126 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 13:34:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy 

Uchwała Nr XXIII1272012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:05:42, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 

Uchwała Nr XXIII/128/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:07:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na
drogach powiatowych w gminie Repki 
 Uchwała Nr XXIII 129 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:12:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do naliczania podatku rolnego na rok
2013 
 Uchwała Nr XXIII 130 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:15:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 
 Uchwała Nr XXIII 131 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:19:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2013
rok 
 Uchwała Nr XXIII 132 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:21:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2013 rok 
 Uchwała Nr XXIII 133 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:23:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Repki 
 Uchwała Nr XXIII 134 2012..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:33:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa sołectwa Smuniew 
 Uchwała Nr XXIII 135 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:36:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Repki na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016-2019 
 Uchwała Nr XXIII 136 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:39:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Repki z dnia
8 listopada w sprawie podziału Gminy Repki na
stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
 Uchwała Nr XXIII 137 2012,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:40:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8
listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Uchwała Nr XXIV 138 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:19:27, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 
 Uchwała Nr XXIV 139 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:21:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2012-2020 

Uchwała Nr XXIV/140/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:24:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Repki z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów  
 Uchwała Nr XXIV 141 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:28:17, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/142/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 

Uchwała Nr XXV/142/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:08:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/143/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 

Uchwała Nr XXV/143/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:11:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej
na rok 2013  

Tabela Nr 1

Tabela Nr 1a

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2a

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXV 144 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:14:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/145/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Repki na lata 2013-2020 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXV 145 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:26:36, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
 Uchwała Nr XXV 146 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:31:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Uchwała Nr XXV 147 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:35:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 Uchwała Nr XXV 148 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:37:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/149/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Repki 
 Uchwała Nr XXV 149 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:40:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/150/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Repki 

Uchwała Nr XXV/150/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:43:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/151/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
sprawie zmiany rozporządzenia nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
 Uchwała Nr XXV 151 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:46:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013 

Uchwała Nr XXV/152/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:49:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu
Komisji Rewizyjnej na rok 2013 
 Uchwała Nr XXV 153 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:50:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku