Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urzędowa Tablica Ogłoszeń strona główna 

Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Ogłoszenie Wójta Gminy Repki o przeprowadzaniu
konsultacji społecznych w sprawach związanych z
nowymi zasadami gospodarowania odpadami
komunalnymi 
Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2012 z dnia 03 grudnia.2012r. Wójta Gminy Repki w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi
ogłaszam

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Repki dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Repkach, konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawach:
1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki;
2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, których sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i z mieszkańcami Gminy Repki przeprowadzane będą w okresie od 05 grudnia 2012r. do 19 grudnia 2012r. w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych projektów uchwał w sprawach związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 roku.

Uwagi i wnioski będą kierowane na adres poczty elektronicznej gminarepki@list.pl oraz pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Repkach, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie konsultacji, zostaną one przekazane przez Wójta Gminy Repki pod obrady Rady Gminy w Repkach.

• Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi

• Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki

• Załącznik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki

• Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

• Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

• Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Repki

• Załącznik: deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 14:30:52, wprowadzający: Andrzej Skorupka
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
RODOWISKA W WARSZAWIE

Pismo znak WPN-II.6320.53.2012.JS.pdf

Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-27 14:09:30, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY REPKI NA
OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIA ICH GRANIC,
NUMERÓW I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM
OKRĘGU 

UCHWALA Nr XXU/12S/2012.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 12:39:26, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS W 2011r. 

WYKAZ.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 13:20:32, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OGŁOSZENIE - WYPOCZYNEK LETNI 
 OGŁOSZENIE.PDG
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 14:11:30 Informację zaktualizowano 2012-06-26 14:18:16, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 
 OBWIESZCZENIE.PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 13:02:24, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2012 

OGŁOSZENIE.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 14:01:14 Informację zaktualizowano 2012-05-23 14:01:40, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI
MOŁOMOTKI 

OBWIESZCZENIE MOŁOMOTKI

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 13:46:13 Informację zaktualizowano 2011-09-29 13:47:03, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
Pełna treść obwieszczenia w załączonym poniżej pliku...

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 13:47:25 Informację zaktualizowano 2011-07-22 13:48:50, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORAZ
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
Pełna treść obwieszczenia w załączonym poniżej pliku...

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 13:39:28 Informację zaktualizowano 2011-07-22 13:40:04, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZNIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA
BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 
Treść obwieszczenia dostępna jest w załączonym poniżej pliku..

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 14:24:14 Informację zaktualizowano 2011-07-15 14:25:55, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2011 

WÓJT GMINY REPKI

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr  96 poz. 873 z późn. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146) na zorganizowanie w roku 2011 wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem.

I. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę:
   wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci – uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów z terenu gminy   Repki.
   Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania wynosi 5.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
     Wytyczne do zastosowania przy wsparciu organizacji wypoczynku:
1) Stawka za jednego uczestnika obozu/kolonii -  maksymalnie 400 zł.
2) Czas trwania turnusu - nie krótszy niż 10 dni.
3) Realizacja programu profilaktycznego.
4) Obowiązki realizatora (w  ramach kosztu pobytu): dowóz,  zakwaterowanie,  wyżywienie, wynagrodzenie opiekunów,  koszty prowadzenia programu profilaktycznego,  koszty ubezpieczenia itp.
5) Dzieci uczestniczące w obozie nie ponoszą żadnej odpłatności.
III. Termin realizacji zadania: 27.06.2011 – 31.08.2011 r.
IV. Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Repkach na podst. 
       art. 15 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  „Wieloletniego Programu 
      Współpracy Gminy  Repki z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w ar.3 ust. 3 ustawy o działalności 
      pożytku publicznego i o wolontariacie na  2011-2015 rok.”
      Kryteria wyboru:
1) merytoryczne – program profilaktyczny;
2) finansowe – koszty realizacji przedsięwzięcia;
3) organizacyjne – zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
4) ocena dotychczasowej współpracy – kryterium dodatkowe.
V.  Warunki niezbędne do spełnienia przy ubieganiu się o realizację zadania wymienionego
       w punkcie I:
- oferta spełniająca warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i  o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)
- zgodność oferty z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru 
  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).
      Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne, zawierające błędy formalne lub złożone po upływie terminu składania ofert – nie będą  
      rozpatrywane.
VI.   Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2011r. o godz.15ºº.
VII.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 17.06.2011 r.
VIII. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Repki ul. Parkowa 7 08-307 Repki pok. nr 7
         Osoba upoważniona do kontaktów: Teresa Stasiuk tel. /25/ 787-50-23 w.36

Wójt Gminy Repki       
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-16 12:59:22, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
LISTA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
ZAKWALIFIKOWANYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 r. W GMINIE REPKI 
 LISTA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 r. W GMINIE REPKI.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-31 08:05:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO
NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 
 INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGLOSILI SIĘ NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 07:41:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH 

Wójt Gminy Repki – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r.
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.,
który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Repki.

I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. biegła znajomość obsługi komputera,
4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3  miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)
6. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Repki

II. HARMONOGRAM ZADAŃ
1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
2. 1-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:
do 20 grudnia 2010 r. godz 1515

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane: - imię i nazwisko,- adres zamieszkania,- telefon, adres e-mail,- data urodzenia,- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy Repki
ul.Parkowa 7
08-307 Repki

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011".Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa!Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 3. Repki, dn. 06.12.2010 r.

Wójt Gminy Repki
Krystyna Mikołajczuk- Bohowicz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o zdolności do pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 13:06:07 Informację zaktualizowano 2010-12-09 13:07:45, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
GMINY REPKI 

Obwieszczenie

Projekt zalozen do planu zaopatrzenia Gminy Repki

Istniejacy system elektroenergetyczny 15 kV gm. Repki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 13:08:57 Informację zaktualizowano 2010-12-01 13:24:27, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Repkach 
 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Repkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 11:09:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 Informacja o wynikach naboru..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 07:50:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 07:46:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 07:54:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 07:54:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:09:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:08:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2010 
 KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 14:42:51, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
`INFORMACJA 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 16:13:49 Informację zaktualizowano 2010-03-11 16:15:32, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
```INFORMACJA`` 
 Informacja o kandydatach..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-09 13:44:44 Informację zaktualizowano 2010-03-11 16:15:14, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
wersja do druku