Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° Poprzednie
° Tematycznie
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010r. strona główna 

2010r.
Uchwała Nr XXXVII/197/2010 z dnia 29 stycznia
2010r. w sprawie zmianw budżecie gminy 

Zał.1

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

 Uchwała Nr XXXVII-197.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:00:16, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVII/198/2010 z dnia 29 stycznia
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości  
 Uchwała Nr 198 XXXVII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:15:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVII/199/2010 z dnia 29 stycznia
2010r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2010
projektu systemowego pt: Będę pracować - bo
chcę i potrafie. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki
- nieaktywnych zawodowo i korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. 
 Uchwała zatwierdzająca projekt na rok 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:34:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVII/200/2010 z dnia 29 stycznia
2010r. w sprawie zmian w statucie Związku
Komunalnego Sokołów Podlaski 
 Uchwała Nr 200.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:36:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/201/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

zał. 1

 Uchwałą Nr XXXVIII-201-2010 - zmiany w budżecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 10:48:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/202/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i
formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane. 
 uchwała 202.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:29:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/203/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Sokołowskiemu z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 
 Uchwała 203.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:30:16, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/204/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy
Repki funduszu sołeckiego. 
 Uchwała 204.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:31:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie udzielenia Gminie Bielany pomocy
finansowej celem wsparcia rodzin poszkodowanych w
wyniku pożaru. 
 Uchwała Nr XXXVIII-205-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:33:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/206/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
komercyjnego zaciąganego przez Samorządową
Instytucję Kultury Gminną Bibliotekę Publiczną
w Repkach.  
 Uchwała Nr XXXVIII-206.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:39:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/207/2010 z dnia 22 marca
2010r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
komercyjnego zaciąganego przez Samorządową
Instytucję Kultury Gminny Ośrodek Kultury w
Repkach.  
 Uchwała Nr XXXVIII-207.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 11:42:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/208/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Repki z wykonania budżetu Gminy Repki za
2009r. 
 Uchwała Nr XXXIX 208.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 16:11:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/209/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

 Uchwała Nr XXXIX-209-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 16:14:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/210/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Sokołowskiemu na zakup tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 
 Uchwała Nr XXXIX 210.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 16:22:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/211/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach. 

Załącznik

 Uchwała Nr XXXIX 211.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 07:55:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/212/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Repkach. 

Załącznik

 Uchwała Nr XXXIX 212.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 08:00:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXIX/213/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy. 
 Uchwała Nr XXXIX 213.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 08:03:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XL/214/2010 z dnia 5 maja 2010r. o
zmianie uchwały w sprawie zmian w Statucie
Związku Komunalnego Sokołów Podlaski. 
 Uchwała Nr 214.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 13:25:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XL/215/2010 z dnia 5 maja 2010r. w
sprawie zmian w budżecie gminy. 

Tabela 1

zał. 1

 Uchwała Nr XL-215-2010 - zm. w budżecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 13:27:40, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/216/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

 Uchwała Nr XLI-216-2010 zm. w budzecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:01:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/217/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Repki za I
półrocze. 
 Uchwała Nr XLI-217-2010 zakres i forma informacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:07:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/218/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pienięznych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Repki oraz jej jednostkom podległym, do
których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do
tego uprawnionych. 
 Uchwała nr XLI - 218-2010 umorzenia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:12:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/219/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Skwierczyn -Dwór na lata 2010-2015. 
 Uchwała Nr XLI-219-2010..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:14:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/220/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
do projektu pn.,, Słoneczne Gminy Wschodniego
Mazowsza - energia solarna, energią
przyszłości". 
 Uchwała Nr XLI-220-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:17:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/221/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwaly Nr
37/199/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie
zatwierdzenia na rok 2010 projektu systemowego
,,Będę pracować - bo chcę i potrafię.
Aktywizacja kobiet z Gminy Repki nieaktywnych
zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy
spolecznej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwoj i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy spolecznej. 
 Uchwała Nr XLI-221-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:24:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/222/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 Uchwała Nr XLI-222-2010 -kredyt 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:26:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLI/223/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych. 
 Uchwała Nr XLI-223-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:28:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLII/224/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r
w sprawie zmian w budżecie 

Zał.1

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

 Uchwała Nr XLII-224-2010 zmiany w budżecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-25 13:39:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIII/225/2010 z dnia 27 wrzesnia
2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy. 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Zał.1

 Uchwała nr XLIII-225-2010 zm. budż..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 10:52:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIII/226/2010 z dnia 27 września
2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budzetowej Gminy Repki. 

Zał.1

 Uchwała Nr XLIII-226-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:01:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIII/227/2010 z dnia 27 wrzesnia
2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 
 Uchwała Nr XLIII- 227-2010 opłata prologacyjna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:03:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIII/228/2010 z dnia 27 września
2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr
XXXVIII/206/2010 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca
2010 roku oraz Uchwały Nr XXXVIII/2007/2010 Rady
Gminy Repki z dnia 22 marca 2010 roku. 
 Uchwała Nr XLIII-228-2010 uchylenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:08:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIII/229/2010 z dnia 27 września
2010r. w sprawie programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
 Uchwała Nr XLIII- 229- 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:10:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIII/230/2010 z dnia 27 września
2010r. w sprawie wyrazenia zgody na realizację
zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3932 W
od drogi krajowej nr 62 na odcinkach Repki
-Borychów, Wyrozęby-Sawice, Sawice -do granicy
powiatu", realizowanego przez Powiat Sokołowski w
ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program
przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011" w
partnerstwie.  
 Uchwała Nr XLIII 230 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:16:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/231/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2011 
 Uchwała Nr XLIV 231.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 10:54:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
uchwała nr XLIV/232/2010 z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2011 rok 
 Uchwała Nr XLIV232.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:05:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/233/2010 z dnia 5 listopada 2010r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok 
 Uchwała Nr XLIV 233.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:07:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIV/234/2010 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
2011 rok 
 Uchwała Nr XLIV234.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:08:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/235/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kobylany Górne na lata 2010-2017 
 Uchwała Nr XLIV 235.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:11:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/236/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Rogów na lata 2010-2017 
 Uchwała Nr XLIV 236.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:12:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/237/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Szkopy na lata 2010-2017 
 Uchwała Nr XLIV 237.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:14:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/238/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zawady na lata 2010-2017 
 Uchwała Nr XLIV 238.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:15:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/239/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Sawice-Bronisze na lata 2010-2017 
 Uchwała Nr XLIV 239.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:17:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XLIV/240/2010 z 5 listopada 2010r. w
sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Skrzeszew na lata 2010-2015 
 Uchwala Nr XLIV 240.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:18:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr XLIV/241/2010 z dnia 5 listopada 2010r
w sprawie zmian w budzecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Zał.1

Zał. 2

 Uchwała Nr XLIV-241-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 08:55:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Repki 
 Uchwała Nr I 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:01:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Repki 
 Uchwała Nr I 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:02:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Repki 
 Uchwała Nr I 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:04:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr I/4/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji
Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Gminy
Repki 
 Uchwała Nr I 4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:06:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr I/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w
sprawie powolania składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Repki 
 Uchwała Nr I 5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:08:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr II/6/2010 z dnia 4 grudnia 2010r. w
sprawie zmian w budżecie gminy. 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 2a

 Uchwała Nr II-6-2010 zm. w budzecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:02:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr II/7/2010 z dnia 4 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dokonywania zmian w tym planie i ich
zatwierdzania. 
 Uchwała Nr II_7_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:07:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr III/8/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie zmian a budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

 Uchwała Nr III-8-2010 zm. w budż..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 08:28:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr III/9/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie uchwalenia zalożeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Repki. 
 Uchwała Nr III_9_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 08:53:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie zniesienia formy ochrony przyrody oraz
zmiany Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 6 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego  
 Uchwała Nr III_10_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 09:01:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 09:01:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr III/11/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2011 

Zał.1

 Uchwała Nr III_11_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 09:03:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr III/12/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych 

Zał.1

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Zał.5

Zał.6

Zał.7

Zał.8

Zał.9

Zał.10

Zał.11

Zał.12

 Uchwala nr III_12_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 09:08:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr III/13/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 
 Uchwala Nr III_13_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 09:16:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Zał.1

 Uchwała Nr IV-14-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 09:20:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr IV/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Repki na lata 2011-2016 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała WPF Nr IV-15-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 09:14:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Repki na rok
2011. 

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Zał.1

Zał. 2

 Uchwała Nr IV-16-2010,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 10:41:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku