bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
Urzędowa Tablica Ogłoszeń strona główna 

Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Ogłoszenie Wójta Gminy Repki o przeprowadzaniu
konsultacji społecznych w sprawach związanych z
nowymi zasadami gospodarowania odpadami
komunalnymi 
Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2012 z dnia 03 grudnia.2012r. Wójta Gminy Repki w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi
ogłaszam

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Repki dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Repkach, konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawach:
1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki;
2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, których sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i z mieszkańcami Gminy Repki przeprowadzane będą w okresie od 05 grudnia 2012r. do 19 grudnia 2012r. w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych projektów uchwał w sprawach związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 roku.

Uwagi i wnioski będą kierowane na adres poczty elektronicznej gminarepki@list.pl oraz pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Repkach, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych do projektów uchwał w trakcie konsultacji, zostaną one przekazane przez Wójta Gminy Repki pod obrady Rady Gminy w Repkach.

• Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi

• Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki

• Załącznik: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki

• Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

• Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

• Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Repki

• Załącznik: deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 14:30:52, wprowadzający: Andrzej Skorupka
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
RODOWISKA W WARSZAWIE

Pismo znak WPN-II.6320.53.2012.JS.pdf

Obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-27 14:09:30, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY REPKI NA
OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIA ICH GRANIC,
NUMERÓW I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM
OKRĘGU 

UCHWALA Nr XXU/12S/2012.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-11 12:39:26, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS W 2011r. 

WYKAZ.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 13:20:32, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OGŁOSZENIE - WYPOCZYNEK LETNI 
 OGŁOSZENIE.PDG
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 14:11:30 Informację zaktualizowano 2012-06-26 14:18:16, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 
 OBWIESZCZENIE.PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 13:02:24, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2012 

OGŁOSZENIE.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 14:01:14 Informację zaktualizowano 2012-05-23 14:01:40, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI
MOŁOMOTKI 

OBWIESZCZENIE MOŁOMOTKI

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 13:46:13 Informację zaktualizowano 2011-09-29 13:47:03, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
Pełna treść obwieszczenia w załączonym poniżej pliku...

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 13:47:25 Informację zaktualizowano 2011-07-22 13:48:50, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORAZ
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
Pełna treść obwieszczenia w załączonym poniżej pliku...

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 13:39:28 Informację zaktualizowano 2011-07-22 13:40:04, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
OBWIESZCZNIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA
BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 
Treść obwieszczenia dostępna jest w załączonym poniżej pliku..

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 14:24:14 Informację zaktualizowano 2011-07-15 14:25:55, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2011 

WÓJT GMINY REPKI

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr  96 poz. 873 z późn. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146) na zorganizowanie w roku 2011 wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem.

I. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę:
   wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci – uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów z terenu gminy   Repki.
   Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania wynosi 5.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
     Wytyczne do zastosowania przy wsparciu organizacji wypoczynku:
1) Stawka za jednego uczestnika obozu/kolonii -  maksymalnie 400 zł.
2) Czas trwania turnusu - nie krótszy niż 10 dni.
3) Realizacja programu profilaktycznego.
4) Obowiązki realizatora (w  ramach kosztu pobytu): dowóz,  zakwaterowanie,  wyżywienie, wynagrodzenie opiekunów,  koszty prowadzenia programu profilaktycznego,  koszty ubezpieczenia itp.
5) Dzieci uczestniczące w obozie nie ponoszą żadnej odpłatności.
III. Termin realizacji zadania: 27.06.2011 – 31.08.2011 r.
IV. Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru oferty dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Repkach na podst. 
       art. 15 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  „Wieloletniego Programu 
      Współpracy Gminy  Repki z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w ar.3 ust. 3 ustawy o działalności 
      pożytku publicznego i o wolontariacie na  2011-2015 rok.”
      Kryteria wyboru:
1) merytoryczne – program profilaktyczny;
2) finansowe – koszty realizacji przedsięwzięcia;
3) organizacyjne – zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
4) ocena dotychczasowej współpracy – kryterium dodatkowe.
V.  Warunki niezbędne do spełnienia przy ubieganiu się o realizację zadania wymienionego
       w punkcie I:
- oferta spełniająca warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i  o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)
- zgodność oferty z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru 
  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).
      Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne, zawierające błędy formalne lub złożone po upływie terminu składania ofert – nie będą  
      rozpatrywane.
VI.   Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2011r. o godz.15ºº.
VII.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 17.06.2011 r.
VIII. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Repki ul. Parkowa 7 08-307 Repki pok. nr 7
         Osoba upoważniona do kontaktów: Teresa Stasiuk tel. /25/ 787-50-23 w.36

Wójt Gminy Repki       
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-16 12:59:22, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
LISTA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
ZAKWALIFIKOWANYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 r. W GMINIE REPKI 
 LISTA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 r. W GMINIE REPKI.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-31 08:05:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO
NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 
 INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGLOSILI SIĘ NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 07:41:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH 

Wójt Gminy Repki – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r.
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.,
który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Repki.

I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. biegła znajomość obsługi komputera,
4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3  miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)
6. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Repki

II. HARMONOGRAM ZADAŃ
1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
2. 1-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:
do 20 grudnia 2010 r. godz 1515

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane: - imię i nazwisko,- adres zamieszkania,- telefon, adres e-mail,- data urodzenia,- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy Repki
ul.Parkowa 7
08-307 Repki

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011".Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa!Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 3. Repki, dn. 06.12.2010 r.

Wójt Gminy Repki
Krystyna Mikołajczuk- Bohowicz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o zdolności do pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 13:06:07 Informację zaktualizowano 2010-12-09 13:07:45, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
GMINY REPKI 

Obwieszczenie

Projekt zalozen do planu zaopatrzenia Gminy Repki

Istniejacy system elektroenergetyczny 15 kV gm. Repki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 13:08:57 Informację zaktualizowano 2010-12-01 13:24:27, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Repkach 
 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Repkach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 11:09:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 Informacja o wynikach naboru..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 07:50:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 07:46:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 07:54:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o wynikach naboru 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 07:54:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:09:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Informacja o kandydatach 
 Informacja o kandydatach 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:08:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2010 
 KONKURS OFERT NA WYPOCZYNEK 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 14:42:51, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
`INFORMACJA 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 16:13:49 Informację zaktualizowano 2010-03-11 16:15:32, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
```INFORMACJA`` 
 Informacja o kandydatach..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-09 13:44:44 Informację zaktualizowano 2010-03-11 16:15:14, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl