bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO
Uchwala Nr 268/K/09 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada
2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w
części Uchwały Nr XXXIV/187/2009 Rady Gminy w
Repkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010r. 
 Uchwała Nr 268-K-09 z dnia 25 listopada 2009 roku.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 10:18:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 327/S/2009 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2009r. w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Repki na 2010r., przedłożonym wraz z
objaśnieniami i informacją o stanie mienia
komunalnego oraz o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu i prognozie długu. 
 Uchwała Nr 327-S-2009 z dnia 2 grudnia 2009 roku.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 10:20:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 48/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2010r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Repki, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r.
 
 UCHWAŁA Nr 48-S-2010 z dnia 06 kwietnia 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:29:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 58/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 7 kwietnia 2010r. w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Repki, dotyczącym absolutorium dla Wójta
Gminy Repki za 2009r. .  
 UCHWAŁA Nr 58-2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:33:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 193/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 lipca 2010r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki o sygn. RGO.0154/47/10 z dnia 06 lipca
2010r., o możliwości spłaty przez Gminę
kredytu długoterminowego zaciągniętego do kwoty
1.660.000 zł.. 
 uchwala nr 193-S-2010 RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 09:54:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 236/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 31 sierpnia 2010r. w
sprawie opinii o przedlożonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2010r. 
 Uchwała Nr 236-S-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 12:13:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 357/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2010r.w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Repki na rok 2011 i możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały 
 Uchwała Nr 357.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:24:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 358/S/2010 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2010r. w
sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016 
 Uchwała Nr 358.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:27:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała nr 40/S/2011 Składu Orzekającego Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z
dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budżetowej Gminy Repki na
rok 2011 
 Uchwała Nr 40-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 09:27:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 108/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 02 marca 2011r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki o nr RGO.0154/21/11 z dnia 01 lutego 2011r.,
o możliwości spłaty pożyczki dlugoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 300.000 zł. 
 Uchwała Nr 108.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 08:07:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 109/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 02 marca 2011r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki, pismo z dnia 01 lutego 2011r. o nr
RGO.0154/22/2011 o możliwości spłaty pożyczki
zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedające finansowanie w ramach PROW
2007-2013. 
 Uchwała Nr 109.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 08:45:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 155/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2011r. w
sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy
Repki, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010
r.  
 Uchwała nr 155 S 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:49:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 304/S/2011 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii, wydanej na wniosek Wojta Gminy
Repki o nr RGO.005.5.2011 z dnia 16 maja 2011 r.,
o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 840.000 zł  
 Uchwała Nr 304-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:56:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 305/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii, wydanej na wniosek Wojta Gminy
Repki o nr RGO.005.6.2011 z dnia 16 maja 2011 r.,
o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 330.000 zł  
 Uchwała Nr 305-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:58:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 309/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Repki, dotyczącym absolutorium dla Wójta
Gminy Repki za 2010 rok. 
 Uchwała Nr 309-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 10:09:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 397/S/2011 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 07 września 2011r. w
sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2011r. 
 Uchwała Nr 397-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:04:12, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.518.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Repki na rok 2012 i
możliwościach sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały  
 Uchwała Nr Si.518.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:28:24, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.519.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Repki na lata 2012-2020  
 Uchwała Nr Si.519.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:31:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr Si.42.2012 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2012r. w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Repki, przedstawionej w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2020. 
 Uchwała Nr Si.42.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 07:57:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.43.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2012 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu określonego w uchwale
budżetowej Gminy Repki na rok 2012.  
 Uchwała Nr Si .43.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 08:01:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.160.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Repki
sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Repki za
rok 2011. 
 Uchwała Nr Si.160.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:41:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.224.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 maja 2012r. w sprawie opinii o Wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Repki w sprawie udzielenia
absolutorium Wojtowi Gminy Repki ( z tytułu
wykonania budżetu Gminy) za 2011 rok. 
 Uchwała Nr Si.224.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:44:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.313.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2012r. w
sprawie opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2012 r.  
 Uchwała Nr Si.313.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2012r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-01 12:42:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.486.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budzetowej Gminy Repki na rok 2013 oraz
możliwościach sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały 
 Uchwała Nr Si 486 2012111.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:50:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.487.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Repki na lata 2013-2020. 
 Uchwała Nr Si 487 2012112.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:54:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.21.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2013r. w
spraiwe opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu określonego w uchwale
budżetowej Gminy Repki na rok 2013 
 Uchwała Si 21 2013,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:34:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.22.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2013r. w
sprawie opinii o prawidłowaści planowanej kwoty
długu Gminy Repki, przedstawionej w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2013-2020. 
 Uchwała Si 22 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:39:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl